Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương. 

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 đã được phê duyệt. Ngày 05/01/2016 Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-STC “Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương”. Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra, ngày 07/3/2016 Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 484/KL-STC Kết luận thanh tra Về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương.

Thực hiện Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đăng tải toàn bộ nội dung Kết luận số 484/KL-STC tại đây.