Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí và quản lý sử dụng tài sản công tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng. 

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 đã được phê duyệt. Ngày 28/4/2016 Chánh thanh tra Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-STC “Thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí và quản lý sử dụng tài sản công tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng.”

 Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra, ngày 29/6/2016 Chánh Thanh tra Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 1550/KL-STC Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí và quản lý sử dụng tài sản công tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng.

Thực hiện Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đăng tải toàn bộ nội dung Kết luận số 1550/KL-STC tại đây.(kèm file)