Kết luận Th.Tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí, chế độ đối với học sinh dân tộc và quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đức Trọng. 

   Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2015 đã được phê duyệt. Ngày 29/10/2015 Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-STC “Thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí, chế độ đối với học sinh dân tộc và quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đức Trọng”. Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra, ngày 28/12/2015 Chánh Thanh tra Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 3071/KL-STC Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí, chế độ đối với học sinh dân tộc và quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đức Trọng.

   Thực hiện Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đăng tải toàn bộ nội dung Kết luận số 3071/KL-STC tại đây. (kèm file)