Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC về hướng dẫn một số nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1940  /STC-TCDN

Lâm Đồng, ngày  05  tháng 8 năm 2016

V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC về hướng dẫn một số nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

Kính gửi:

 

- Các doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lâm Đồng;

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty

  cổ phần do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.

 

 

Sở Tài chính nhận được Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của liên bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016 và áp dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016. Sở Tài chính thông báo để các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng được biết nghiên cứu, triển khai thực hiện chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp theo đúng quy định.

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC được Sở Tài chính đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Lâm Đồng (stc.lamdong.gov.vn). Nhận được văn bản này, đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (Báo cáo);

- Phòng THTK (phối hợp);

- Lưu: VT, TCDN(Vinh).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đoàn Kim Đình