Đăng ký sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1173  /STC-TCDN

Lâm Đồng, ngày  24  tháng 5 năm 2016

 

V/v đăng ký sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN

 

 

 

             Kính gửi:

- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

-    Người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại các Công ty cổ phần: Công ty CP Du lịch Lâm Đồng, Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt, Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc và Công ty CP Xây dựng và quản lý đường bộ II Lâm Đồng.

 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Ngày 01/4/2016, Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 705/STC-TCDN về việc thực hiện báo cáo công bố thông tin và đăng ký tham gia sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước; tuy nhiên đến nay Sở Tài chính mới nhận được bản đăng ký sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính của 06 Công ty gồm: Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Huoai, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Thuận, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Di Linh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5597/BTC-TCDN ngày 26/4/2016 về việc đăng ký sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN. Sở Tài chính tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp nhà nước và Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại các Công ty cổ phần do Nhà nước làm chủ sở hữu đăng ký tham gia sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp theo nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp

2. Mã số thuế của doanh nghiệp

3. Email để nhận thông tin từ phần mền

(Thông tin về tài khoản và mật khẩu truy cập hệ thống sẽ được Bộ Tài chính gửi qua Email này)

4. Thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin qua phần mềm (là cán bộ trực tiếp thực hiện nhập dữ liệu của doanh nghiệp lên hệ thống)

- Họ và tên

- Ngày tháng năm sinh

- Chức vụ

- Số CMND

- Điện thoại liên hệ

Các doanh nghiệp đã đăng ký rồi thì không phải thực hiện đăng ký lại, trường hợp có thay đổi thông tin về người sử dụng thì đăng ký lại.

Lưu ý: - Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước do Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính quản lý miễn phí hoàn toàn cho các doanh nghiệp đăng ký sử dụng.

           - Mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký 01 người sử dụng (là cán bộ trực tiếp thực hiện nhập dữ liệu của doanh nghiệp lên hệ thống).

           - Bộ Tài chính sẽ cấp cho mỗi doanh nghiệp một tài khoản đăng nhập (là mã số thuế của doanh nghiệp, mật khẩu sẽ được hệ thống gửi về địa chỉ thư điện tử doanh nghiệp đã đăng ký với bộ Tài chính).

           - Bộ Tài chính sẽ tổ chức tập huấn cho người sử dụng hệ thống thông tin (thời gian cụ thể Sở Tài chính sẽ có thông báo sau).

Thời gian các doanh nghiệp đăng ký gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/6/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Đây là một nội dung bắt buộc về công bố thông tin tài chính doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý, đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp và Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần do UBND tỉnh quản lý nghiêm túc thực hiện.

(Sở Tài chính sao gửi kèm Văn bản số 705/STC-TCDN ngày 01/4/2016 để các DNNN và Người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại các Công ty cổ phần do UBND tỉnh làm chủ sở hữu nghiên cứu để thực hiện các báo cáo công khai thông tin tài chính theo đúng quy định)./.

 

Nơi nhận:                                          

- Như trên;

- UBND tỉnh 'báo cáo";

- Bộ Tài chính “báo cáo”

- Lãnh đạo Sở;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, TCDN (Vinh).

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Đoàn Kim Đình