Công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của các DNNN và doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2191 /STC-TCDN

Lâm Đồng, ngày  31 tháng 8 năm 2016

V/v công khai thông tin tài chính

6 tháng đầu năm 2016 của các DNNN và doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối

 

 

 

 

 

Kính gửi:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

 

Thực hiện nội dung công khai thông tin tài chính của cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Trên cơ sở số liệu quyết toan tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của các doanh nghiệp do UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý, Sở Tài chính báo cáo như sau:

1. Số lượng doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối nộp báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 về Sở Tài chính là 13/13 doanh nghiệp, gồm:

-  Doanh nghiệp nhà nước: 10 công ty gồm: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng; Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng; 08 Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Đơn Dương, Tam Hiệp, Di Linh, Bảo Thuận, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lộc Bắc.

- Công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 03 công ty, gồm: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc; Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý Đường bộ II Lâm Đồng; Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

2. Số liệu tổng hợp báo cáo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của các doanh nghiệp: Có biểu tổng hợp đính kèm.

Sở Tài chính đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước nắm giữ chi phối do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý./.

 

 

 

 

 

Nơi nhân:

- Như trên;

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên;

- Giám đốc, PGĐ Đoàn Kim Đình;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, TCDN (Vinh).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                      (Đã ký)

 

 

 

 

Lê Văn Nhân