Công khai kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân năm 2016 của Kiểm soát viên tại công ty TNHH MTV thuộc tỉnh Lâm Đồng 
     Ngày 04/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND về công khai kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân năm 2016 của Kiểm soát viên tại công ty TNHH MTV thuộc tỉnh Lâm Đồng (chi tiết đính kèm)