Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng 

     Triển khai thực hiện Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định về thành lập Quỹ, thành lập Hội động quản lý và điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể:

     - Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng;

     - Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

     - Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

     Theo đó, Vốn điều lệ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng tại thời điểm thành lập là 30 tỷ đồng. Quỹ bảo lãnh tín dụng là một tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuân; thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động và có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vay vốn bằng tiền Viện Nam Đồng tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

     Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng chính thức hoạt động kể từ ngày 01/01/2016.

       Chi tiết: Đính kèm  Quyết định 2153/QĐ-UBND ngày 06/10/2015;    
                                   Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 30/11/2015
                                   Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 06/10/2015;;