Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Theo đó:

 Chính phủ cho phép doanh nghiệp cổ phần hóa hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đề nghị cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế, thực hiện quyết toán, xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; trong khi trước đây, thời hạn này được quy định là 30 ngày làm việc.

Đặc biệt, Nghị định cũng bổ sung quy định trong chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa. Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đã tiến hành các thủ tục cần thiết theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt nhưng chưa phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong 90 ngày từ ngày có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa được bán trước cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp với giá bán cổ phiếu bằng 60% giá khởi điểm trong phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt. Chênh lệch giữa giá bán cho người lao động, cho tổ chức công đoàn (nếu có) so với mệnh giá cổ phần được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần”.

 Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2015.

Đính kèm Nghị định số 116