Quy định về xử lý tài chính và một số chính sách tài chính đặc thù khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi công ty nông, lâm nghiệp 

Ngày 17/4/2015, Bộ Tài chính ban hành 02 Thông tư: Thông tư số 51/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành sắp xếp, đổi mới và Thông tư số 52/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Theo đó:

Đối tượng áp dụng 02 Thông tư này là các Công ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Cụ thể:

- Thông tư số 51/2015/TT-BTC quy định nguyên tắc, phương pháp xử lý tài chính khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi các công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 52/2015/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù cho các công ty đã hoàn thành công tác sắp xếp, đổi mới theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và Thông tư số 51/2015/TT-BTC.

Cả 02 Thông tư đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2015. Thông tư số 51/2015/TT-BTC thay thế Thông tư số 46/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn một số vấn đề tài chính khi sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.
   
    Đính kèm : Thông tư:   số 51/2015/TT-BTC   ;  Số 52/2015/TT-BTC