Công khai kết quả xếp loại năm 2016 của các DNNN thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý 
Công khai kết quả xếp loại năm 2016 của các DNNN thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý Quyết định số 1203/QĐ_UBND ngày 06/6/2017.