Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện quản lý bảo vệ rừng và giao khoán quản lý bảo vệ rừng của các công ty TNHH MTV lâm nghiệp 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1168 /STC-TCDN

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 5 năm 2017

V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện quản lý bảo vệ rừng và giao khoán quản lý bảo vệ rừng của các công ty TNHH MTV lâm nghiệp

 

 

Kính gửi:

 

Các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Đơn Dương, Tam Hiệp, Bảo Thuận, Di Linh, Bảo Lâm, Lộc Bắc, Đạ Huoai và Đạ Tẻh.

 

Để có cơ sở báo cáo và đề xuất UBND tỉnh nhu cầu và nguồn kinh phí để thực hiện quản lý bảo vệ rừng do nhà nước đặt hàng và kinh phí thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp năm 2017, Sở Tài chính đề nghị các Công ty thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào diện tích rừng do nhà nước giao cho các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp quản lý (bao gồm cả diện tích rừng tự nhiên của các Công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ), tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí quản lý bảo vệ rừng do nhà nước đặt hàng theo đơn giá đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 2090/UBND-LN ngày 11/4/2017 về việc thống nhất đơn giá (tạm thời) để đặt hàng thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng với các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nghiên cứu nội dung Văn bản số 912/UBND-LN ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện một số chính sách về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng năm 2017 (trong đó bao gồm cả chi phí lập hồ sơ giao khoán quản lý bảo vệ rừng).

Các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp lập báo cáo các nội dung theo mẫu đính kèm Văn bản này và Báo cáo bằng Văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/5/2017.

Đề nghị các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Phòng THTK (đăng website);

- Lưu: VT, TCDN (Hải).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đoàn Kim Đình