Trả lời chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ được luân chuyển giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 1754/STC-HCSN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày 21 tháng  7  năm 2017

V/v trả lời chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ được luân chuyển giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội

chữ thập đỏ.

 

                           Kính gửi:  Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng

   Sau khi nghiên cứu nội dung Văn bản số 37/CV-CTĐ ngày 27/04/2017 của Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng về việc Đề nghị được hưởng chế độ phụ cấp công vụ, trong đó đề nghị nội dung như sau: “Bà Nguyễn Thị Duy An là Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng được luân chuyển nhận nhiệm vụ công tác tại Hội chữ thập đỏ huyện Đức Trọng, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội từ tháng 7/2016 nhưng chưa được hưởng phụ cấp công vụ từ khi chuyển công tác về Hội chữ thập đỏ đến nay. Hội chữ thập đỏ huyện Đức Trọng đề nghị Sở Tài chính xem xét cho bà An được hưởng chế độ phụ cấp công vụ của Nhà nước theo quy định”.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Nội vụ tại Văn bản số 89/SNV-CCVC ngày 18/7/2017 về việc chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ được luân chuyển giữ chức vụ PCT Hội Chữ thập đỏ. Sở Tài chính trả lời như sau:

- Ngày 14/5/2013, Bộ Nội vụ có Công văn số 1659/BNV-TL trả lời về chế độ phụ cấp công vụ có ghi rõ: đối tượng là công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ.

- Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Điều 12 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định: “các chức vụ chủ chốt gồm Chủ tịch chuyên trách, Phó chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký của tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh.”

Đối chiếu với các văn bản, quy định trên thì những cán bộ, công chức được luân chuyển giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các huyện (như trường hợp bà Nguyễn Thị Duy An) không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ.

 Sở Tài chính trả lời Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng biết và thực hiện./-

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND các huyện, TP;

- Website STC;

- Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, HCSN (Hương).

GIÁM  ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Đặng Đức Hiệp