Thực hiện chi trả chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   1653 /STC-HCSN

Lâm Đồng, ngày  13    tháng 7 năm 2017

V/v báo cáo thực hiện chi trả chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP

 

Kính gửi:

- Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3709/UBND-TC ngày 14/6/2017 về việc kiểm tra, rà soát thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.

Ngày 03/7/2017, Sở Tài chính ban hành Văn bản số 1545/STC-HCSN về việc báo cáo thực hiện chi trả chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP. Theo đó, Sở Tài chính đề nghị báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện chi trả sai chế độ phụ cấp công vụ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành, địa phương từ tháng 06/2012 đến tháng 12/2015 và từ tháng 01/2016 đến tháng 06/2017.

Tuy nhiên, theo quy định Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ thì thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp công vụ từ ngày 01/5/2012. Do vậy, Sở Tài chính đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát và bổ sung Báo cáo như sau:

1. Đối với các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc đã thực hiện Báo cáo gửi Sở Tài chính theo Văn bản số 1545/STC-HCSN, đề nghị bổ sung thêm thời gian thực hiện từ ngày 01/5/2012 đến 31/5/2012.

2. Đối với các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc chưa thực hiện Báo cáo, gửi Sở Tài chính theo Văn bản số 1545/STC-HCSN, đề nghị thực hiện Báo cáo từ ngày 01/5/2012 đến ngày 31/12/2015 và từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2017.

Biểu mẫu báo cáo: thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 1545/STC-HCSN ngày 03/7/2017.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của các Sở, ban, ngành, địa phương để Sở Tài chính hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:                                                                            

- Như trên;

- Sở Nội vụ (phối hợp);

- Lãnh đạo Sở;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, NS, HCSN.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lê Văn Nhân