Phân bổ chi tiết dự toán kinh phí chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2014 (đợt 1) 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 255/STC-HCSBN ngày 11/02/2014,

Ngày 17/02/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết dự toán kinh phí chi sự  nghiệp khoa học công nghệ năm 2014, với tổng số kinh phí phê duyệt phân bổ (đợt 1) là 13.831.000.000 đồng (Mười ba tỷ, tám trăm ba mươi mốt triệu đồng), phân bổ  cho các nội dung như sau:

- Chi thực hiện 12 đề tài, dự án khoa học chuyển tiếp từ năm 2013 sang năm 2014 tiếp tục thực hiện: 2.192.000.000 đồng;

- Chi cho dự án nhân rộng sau nghiệm thu cho 07 mô hình chuyển tiếp từ năm 2013 sang năm 2014: 729.000.000 đồng;

- Chi hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ: 1.570.000.000 đồng;

- Chi hỗ trợ Hội thi sáng tạo, phong trào tuổi trẻ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2014 (do Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật và Tỉnh Đoàn tổ chức): 460.000.000 đồng;

- Chi cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện: 3.050.000.000 đồng;

- Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ khác: 5.830.000.000 đồng.

Dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2014 còn chưa phân bổ với số tiền 7.240.000.000 đồng. Sở Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện việc thẩm định và báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt sau khi có các quyết định phê duyệt chi tiết đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2014 của cấp có thẩm quyền.