Hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1561 /STC-HCSN

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2017

V/v hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

Tiếp theo Văn bản số 3443/STC-HCSN ngày 28/12/2016 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ, Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung một số đối tượng là cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chỉnh phủ thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ, cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức; gồm:

 Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2. Chức danh cán bộ, công chức ở xã phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chỉnh phủ, gồm:

a) Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

b) Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

- Trưởng Công an;

- Chỉ huy trưởng Quân sự;

- Văn phòng - thống kê;

- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

- Tài chính - kế toán;

- Tư pháp - hộ tịch;

- Văn hoá - xã hội.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung một số đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các địa phương phản ánh về Sở Nội vụ, Sở Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền./-

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Nội vụ (phối hợp);

- Phòng TCKH, Nội vụ các Huyện, TP;

- Lãnh đạo Sở;

- THTK (website Sở Tài chính);

- Lưu: VT, NS, HCSN.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tường Vân