Lập báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1032 /STC-HCSN

 Lâm Đồng, ngày 09 tháng 5 năm 2017

V/v: lập báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

 

               Kính gửi:

                                 - Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh;

                                 - UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 (sau đây gọi là Nghị định số 130) và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (sau đây gọi là Nghị định số 43); Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 (sau đây gọi là Nghị định số 16) của Chính phủ, hàng năm các đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm phải báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ gửi về Sở Tài chính tổng hợp và Sở Tài chính đã có các văn bản nhắc nhở các đơn vị về việc nộp báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định (các văn bản số: 2232/STC-HCSN ngày 21/8/2014, 777/STC-HCSN ngày 23/4/2015, 1301/STC-HCSN ngày 06/6/2016); tuy nhiên, cho đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được báo cáo của các địa phương, đơn vị (có danh sách kèm theo).

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố có tên trong danh sách chưa gửi báo cáo thực hiện tổng hợp số liệu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và lập báo cáo theo biểu mẫu và đề cương kèm theo gửi về Sở Tài chính chậm nhất đến hết ngày 19/5/2017; cụ thể như sau:

1. Đối với các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh:

a) Các cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130: Lập báo cáo theo Phụ lục số 01.

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43: Lập báo cáo theo Phụ lục số 02.

c) Đơn vị dự toán cấp I có các đơn vị dự toán trực thuộc thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130 và Nghị định số 43: Tổng hợp và lập báo cáo theo Phụ lục số 03 và Phụ lục số 04; đồng thời nêu những giải pháp thực hành tiết kiệm, khó khăn, tồn tại, nguyên nhân khi thực hiện Nghị định số 130 và Nghị định số 43; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Lưu ý: Các đơn vị dự toán cấp I, ngoài báo cáo tổng hợp chung phải đính kèm báo cáo riêng của từng đơn vị dự toán cấp 3 (trực thuộc).

2. Đối với UBND các huyện, thành phố:

a) Tổng hợp tình hình thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130 đối với các cơ quan nhà nước trực thuộc UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn theo Phụ lục số 03.

b) Tổng hợp tình hình thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43  đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo Phụ lục số 04.

Đồng thời nêu những những giải pháp thực hành tiết kiệm, khó khăn, tồn tại, nguyên nhân khi thực hiện Nghị định số 130 và Nghị định số 43; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Từ năm 2018 trở đi đề nghị các cơ quan, đơn vị lập và gửi báo cáo năm về Sở Tài chính chậm nhất đến hết ngày 31/3 hàng năm.

Nếu đến ngày 19/5/2017 và ngày 31/3 của các năm sau, đơn vị nào không nộp báo cáo về Sở Tài chính thì Sở Tài chính sẽ phối hợp với Kho bạc nhà nước tạm dừng cho các đơn vị này rút dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 và các năm sau (trừ các khoản lương và có tính chất như lương) trong thời gian 01 tháng kể từ khi đơn vị nộp báo cáo chậm so với thời gian nêu tại văn bản này.

Rất mong sự quan tâm phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị./.

(Các Phụ lục số 01, 02, 03, 04 được đăng tải trên website của Sở Tài chính http://stc.lamdong.gov.vn và gửi đến hộp thư công vụ của các cơ quan địa phương)

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (thay báo cáo);

- Như trên;

- Phòng TCKH các huyện, thành phố;

- Giám đốc Sở;

- Phòng NS;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, HCSN (Chiêng).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Đức Hiệp