Triển khai thực hiện Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ . 

Căn cứ nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Thực hiện công văn số 1243/UBND-VX ngày 19/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng V/v triển khai thực hiện Nghị định 18/2014/NĐ-CP CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Ngày 03/4/2014 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính đã tổ chức buổi làm việc về các nội dung có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định 18/2014/NĐ-CP . Liên Sở Thông tin và Truyền thông-Tài chính sẽ  hướng dẫn chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Theo đó, chế độ nhuận bút cho tác phẩm báo chí (báo in, báo điện tử),  cho tác phẩm phát thanh, truyền hình (báo nói, báo hình), cho tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản phẩm, sẽ có những thay đổi. Cụ thể:

- Khung chi trả nhuận bút đối với tác phẩm xuất bản phẩm, mức tối thiểu và tối đa tăng hơn 2% so với Nghị định 16/2002/NĐ-CP, xuất bản phẩm thuộc thể loại dịch; dịch từ một ngôn ngữ nước ngoài ra một ngôn ngữ nước ngoài khác trước đây không quy định, nay quy định 12-18%/giá thành xuất bản phẩm , dịch từ tiếng dân tộc thiểu số này sang tiếng dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam trước đây không quy định thì nay quy định khung từ 12-15%/giá thành xuất bản phẩm;

- Nhuận bút cho tác phẩm báo chí (báo in, báo điện tử) và tác phẩm phát thanh, truyền hình ( báo nói, báo hình) trước đây quy định khung mức tối thiểu- tối đa thì nay quy định mức tối đa.

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014, các chương II,chương V, chương VI nghị định 16/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút hết hiệu lực./