Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh 

UBND TỈNH LÂM ĐỒN

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 1968/STC-HCSN

       Lâm Đồng, ngày 17 tháng 8 năm 2017

V/v kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh

                  Kính gửi: Các đơn vị dự toán Cấp I thuộc ngân sách tỉnh.

Sở Tài chính Lâm Đồng nhận được Tờ trình số 148/TTr-BTĐKT ngày 27/7/2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Văn bản số 230/BATGT ngày 01/8/2017 Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc cấp kinh phí tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị như sau:

Căn cứ tiết b, điểm 12.1, khoản 12, Điều 3 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ở địa phương năm 2017, quy định: “Phân bổ kinh phí chi thường xuyên: phân bổ chi khác theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao…  Chi khác theo định mức trên để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao như: Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên…; các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên (bao gồm chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chi quản lý ngành, lĩnh vực; chi thực hiện chỉ đạo, kiểm tra; chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, hoàn thiện, rà soát văn bản quy phạm pháp luật...”.

Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo định mức đã được giao năm 2017 để thực hiện chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Mức chi được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng); và chi cho công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài chính để các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh biết và thực hiện./-

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (B/c);

- Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng;

- Giám đốc Sở;

- Website STC:

- Lưu: VT, HCSN (Hương).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Đặng Đức Hiệp