Kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2014. 

        Chi trả dịch vụ môi trường rừng là quan hệ cung ứng và chi trả giữa bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đây chính là một chính sách xã hội có tác động giảm nghèo, là một cơ chế quản lý rừng hiệu quả. Bảo vệ rừng là biện pháp bảo đảm an ninh lương thực , an ninh năng lượng, chống biến đổi khí hậu…Vì vậy không chỉ người dân ở gần rừng mà mọi người đều phải có ý thức bảo vệ rừng.

        Trong năm 2013, tổng thu tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng là 177.791,783 triệu đồng, vượt 43,2% kế hoạch; tổng chi tiền là 121.923,61 triệu đồng, đạt 85,3% kế hoạch. Nguyên nhân chính là do trong năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng rà soát lại diện tích giao khoán bảo vệ rừng và diện tích chi trả giảm so với kế hoạch.

        Ngày 25/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 819/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2014. Kế hoạch thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2014 là 140.960 triệu đồng,  kế hoạch chi là 185.460,1 triệu đồng; trong đó kinh phí giao khoán bảo vệ rừng (349,913 ha): 153.373,4 triệu đồng. Điểm mới trong năm 2014 là chỉ còn 02 lưu vực (so với 05 lưu vực như các năm trước đây) là lưu vực sông Đồng Nai (gồm các tiểu lưu vực Đa Nhim, Đại Ninh, Hàm Thuận - Đa Mi) và lưu vực sông Sêrêpôk. Đơn giá giao khoán (đã bao gồm chi phí quản lý) của lưu vực sông Đồng Nai là 495.000 đồng/ha và lưu vực sông Sêrêpôk là 385.000 đồng/ha.