Hướng dẫn nội dung và định mức chi tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:1439 /STC-HCSN

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

V/v hướng dẫn nội dung và định mức chi tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022.

 

                       Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cát Tiên.

Sau khi nghiên cứu nội dung Văn bản số 127/TCKH-NS ngày 22/5/2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cát Tiên V/v hướng dẫn nôi dung và định mức chi tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Kiến nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cát Tiên:

Trong quá trình thẩm định dự toán kinh phí tổ chức đại hội của Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cát Tiên, đơn vị gặp một số vướng mắc do áp dụng một số chế độ chính sách theo hướng dẫn của Sở Tài chính Lâm Đồng chưa có sự thống nhất và đảm bảo công bằng giữa các đơn vị tổ chức Đại hội tại các Văn bản, cụ thể: tại Văn bản số 2560/HD-STC-UBMT ngày 21/10/2013 của Sở Tài chính và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về hướng dẫn kinh phí tổ chức Đại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và Văn bản số 759/STC-HCSN ngày 08/4/2016 của Sở Tài chính Lâm Đồng về việc hướng dẫn nội dung chi, mức chi tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ và Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện, cấp xã chưa có sự thống nhất về định mức.

Đơn vị đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể về nội dung và định mức chi tổ chức các Đại hội nhằm thống nhất các nội dung và định mức chi.

2. Ý kiến của Sở Tài chính:

a) Đối với nội dung hướng dẫn tại Văn bản số 2560/HD-STC-UBMT ngày 21/10/2013:

Tại Khoản 3 Mục IV Văn bản số 2560/HD-STC-UBMT ngày 21/10/2013 nêu rõ: “Hướng dẫn của Sở Tài chính và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về nội dung chi, định mức chi và kinh phí tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2014-2019”. Như vậy, các nội dung, định mức chi tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, cấp huyện được nêu tại Văn bản số 2560/HD-STC-UBMT ngày 21/10/2013 chỉ được áp dụng cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2014-2019 được tổ chức trong năm 2014.

b) Đối với nội dung hướng dẫn tại Văn bản số 759/STC-HCSN ngày 08/4/2016 :

Nội dung tại Văn bản số 759/STC-HCSN ngày 08/4/2016 của Sở Tài chính là hướng dẫn về nội dung chi, định mức chi và kinh phí tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội chữ thập đỏ cấp xã, cấp huyện từ năm 2016 trở về sau.

Như vậy, để thực hiện thẩm định nội dung chi và định mức chi tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, cũng như các Đại hội Đoàn thể được tổ chức tại địa phương, Sở Tài chính  đề nghị Phòng Tài chính kế hoạch thực hiện thẩm định các nội dung chi và mức chi theo hướng dẫn tại Văn bản số 759/STC-HCSN ngày 08/4/2016 của Sở Tài chính Lâm Đồng.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính để Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cát Tiên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TCKH các huyện, Tp;

- Giám đốc Sở;

- Phòng NS;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, HCSN(Hương).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Đức Hiệp