Cụ thể hóa các chỉ tiêu THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:455 /STC-HCSN

 

Lâm Đồng, ngày  08 tháng 3 năm 2017

 

V/v: Cụ thể hóa các chỉ tiêu THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

                            Kính gửi: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Khoản 3 Văn bản số 674/UBND-TC ngày 13/02/2017 Về triển khai thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính xây dựng đề cương gửi các ngành có liên quan thực hiện cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu tiết kiệm và chống lãng phí của ngành.

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh thực hiện lập báo cáo về cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của ngành, lĩnh vực mình đang phụ trách theo Đề cương “Cụ thể hóa các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” gửi kèm theo văn bản này và gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/3/2017.

 (Đề cương “Cụ thể hóa các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” được đăng tải trên Website của Sở Tài chính Lâm Đồng: http://stc.lamdong.gov.vn).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (thay báo cáo);

- Phòng NS;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, HCSN (Chiêng).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Đức Hiệp