Thông tin liên hệ của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng 

(Kèm theo Văn bản số: 2508/STC-VP ngày 08/10/2019 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng)

Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3820060       Fax: 0263.3836719

Địa chỉ: 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Email: stc@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email (lamdong.gov.vn)

Cơ quan

Di động

1

Đặng Đức Hiệp

Giám đốc

0263.3817089

0931.546979

hiepdd@lamdong.gov.vn

2

Lê Văn Nhân

Phó giám đốc

0263.3533430

0918.495845

nhanlv@lamdong.gov.vn

3

Phạm Thị Tường Vân

Phó giám đốc

0263.3822110

0909.226660

vanptt@lamdong.gov.vn

4

Phạm Văn Bình

Phó giám đốc

0263.3531699

0913.666362

pvbinh@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Duy Phong

Chánh Văn phòng

0263.3820060

0918.065403

phongnd@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Minh Thừa

Phó Chánh Văn phòng

0263.3820060

0913.639775

thuanm@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Thị Khánh Phượng

Phó Chánh Văn phòng

0263.3820060

0919.824089

phuongntk@lamdong.gov.vn

8

Phạm Đăng Hoàng

Phó Chánh Văn phòng

0263.3823673

0917.128863

hoangpd@lamdong.gov.vn

9

Trần Hoài Thanh

Văn thư

0263.3835593

0916.648455

thanhth@lamgdong.gov.vn