Thành lập Tổ thanh tra công vụ của Sở Tài chính 

Thực hiện công văn số 1233/SNV-TTTCV ngày 27/11/2019 của Sở Nội vụ về việc thanh tra công vụ, Sở Tài chính đã thành lập Tổ Thanh tra công vụ với thành phần như sau:

1.  Ông Ông Nguyễn Xuân Đức - Phó Chánh Thanh tra - Tổ trưởng.

2.  Bà Nguyễn Thị Khánh Phượng - Phó Chánh Văn phòng - Tổ phó.

3.  Ông Trần Minh Thuận - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Thành viên.

4.  Bà Nguyễn Thị Ái Hoa - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân - Thành viên.

5. Bà Cù thị Tuyết Nhung - Bí thư  Chi đoàn thanh niên - Thành viên

Về Nhiệm vụ của Tổ thanh tra công vụ:

- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành chế độ công vụ của CBCC trong cơ quan.Trường hợp phát hiện CBCC vi phạm chế độ công vụ, ngoài việc lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý, Tổ Thanh tra công vụ báo cáo đề xuất Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm của người đứng đầu của tổ chức có CBCC vi phạm.

- Phối hợp với Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng nghiệp vụ trưc thuộc Sở thường xuyên nhắc nhở, quán triệt toàn thể CBCC trong đơn vị chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc, kỷ luật lao động và quy chế làm việc.

- Thực hiện báo cáo định kỳ kết quả thanh tra công vụ theo đúng nội dung, thời gian quy định của Sở Nội vụ;

       Về Quyền hạn của Tổ thanh tra công vụ: Tổ Thanh tra công vụ được kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại nơi làm việc và ngoài phạm vi cơ quan, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo cho việc thanh tra, lập biên bản đối tượng vi phạm, kiến nghị xử lý theo quy định;