Sắp xếp lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính 

Thực hiện 32 /2019/QĐ-UBND ngày 12 / 7 /2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng sửa đổi , bổ sung Quy định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng . Tính đến ngày 01/8/2019, Sở Tài chính tổ chức sắp xếp lại các phòng nghiệp vụ, từ 8 phòng giảm xuống 6 phòng, cụ thể:

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Quản lý Ngân sách;

4. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp;

5. Phòng Tài chính đầu tư;

6. Phòng Quản lý Giá và Công sản.

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo Quyết định 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019.