Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Văn bản Bộ Tài chính
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Dự toán ngân sách
Thực hiện dự toán ngân sách
Quyết toán ngân sách
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND và báo cáo khác
Công khai số liệu Đầu tư công
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hướng dẫn Quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Thông báo làm việc online để chủ động phòng, chống dịch theo Chị thị 16/CT-TTg
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết TTHCTên thủ tục THỦ TỤC CẤP PHÁT KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; - Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; - Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Thủ tục 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg. 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lâm Đồng; - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng (Phòng Quản lý ngân sách); - Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng. 3. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số báo cáo Sở Tài chính danh sách và nhu cầu kinh phí hỗ trợ. - Bước 2: Sở Tài chính thẩm định kinh phí trình UBND tỉnh quyết định. Sau khi có Quyết định phê duyệt phân bổ kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp kinh phí hỗ trợ cho đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số (bằng hình thức lệnh chi tiền). Riêng đối với kinh phí hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Sở Tài chính sẽ thay cho đơn vị sử dụng lao động nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg; đồng thời thông báo cho tổ chức, đơn vị sau khi đã chuyển số kinh phí hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đã nộp các khoản kinh phí bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì Sở Tài chính chuyển kinh phí hỗ trợ cho đơn vị sử dụng lao động tương ứng với số kinh phí mà đơn vị đã nộp. 4. Cách thức thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trang website: motcua.lamdong.gov.vn 5. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: a1) Hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo: + Văn bản đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo; + Danh sách người lao động được đào tạo, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo cho từng lao động, tổng số kinh phí đào tạo đề nghị ngân sách hỗ trợ theo Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư số 58/2017/TT-BTC; + Trường hợp đào tạo tập trung tại các cơ sở đào tạo nghề: hồ sơ là Hợp đồng đào tạo, thanh lý hợp đồng, chứng từ thanh toán chi phí đào tạo giữa đơn vị sử dụng lao động với cơ sở đào tạo nghề. + Trường hợp đơn vị tự tổ chức đào tạo, hồ sơ là Quyết định của đơn vị tổ chức lớp học, ngành, nghề đào tạo, các chứng từ thanh toán liên quan đến việc tổ chức lớp học. a2) Hồ sơ hỗ trợ kinh phí bảo hiểm: + Văn bản đề nghị quyết toán hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm; + Danh sách người lao động được hỗ trợ đóng bảo hiểm; mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của từng lao động; tổng số kinh phí bảo hiểm đề nghị ngân sách hỗ trợ có xác nhận của cơ quan bảo hiểm theo Phụ lục số 04 đính kèm Thông tư số 58/2017/TT-BTC. Hồ sơ cần ghi rõ tổng số thời gian mà mỗi người lao động đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm (bao gồm thời gian được hỗ trợ của các năm trước năm báo cáo, thời gian được hỗ trợ trong năm báo cáo). b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 6. Thời hạn giải quyết: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Sở Tài chính cho đơn vị về việc đã chuyển kinh phí hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm xã hội, hoặc Phiếu thông tri của Sở Tài chính trong trường hợp cấp trực tiếp kinh phí cho đơn vị. 8. Lệ phí: Không có. 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 03 (Quyết toán hỗ trợ kinh phí đào tạo năm ...); Phụ lục số 04 (Quyết toán hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm năm …). 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg.
Loại Tài chính ngân sách
Thời gian trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Lệ phí không
Đính kèm  Mau bieu PL 03, 04.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này