Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Văn bản Bộ Tài chính
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Dự toán ngân sách
Thực hiện dự toán ngân sách
Quyết toán ngân sách
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND và báo cáo khác
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hướng dẫn Quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết TTHCTên thủ tục CẤP TẠM ỨNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM CHO CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặcbiệt khó khăn. - Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. - Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Thủ tục 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg. 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lâm Đồng; - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng (Phòng Quản lý ngân sách); - Cơ quan phối hợp: Kho bạc nhà nước tỉnh Lâm Đồng. 3. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Căn cứ đề nghị tạm cấp kinh phí của các đơn vị sử dụng lao động dân tộc thiểu số và số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ; Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét tạm cấp 70% dự toán kinh phí cho đơn vị sử dụng lao động. - Bước 2: Sở Tài chính thực hiện cấp (tạm ứng) kinh phí hỗ trợ cho đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số (bằng hình thức lệnh chi tiền), Riêng đối với kinh phí hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Sở Tài chính sẽ thay cho đơn vị sử dụng lao động nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg; đồng thời thông báo cho tổ chức, đơn vị sau khi đã chuyển số kinh phí hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đã nộp các khoản kinh phí bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì Sở Tài chính chuyển kinh phí hỗ trợ cho đơn vị sử dụng lao động tương ứng với số kinh phí mà đơn vị đã nộp. 4. Cách thức thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trang website: motcua.lamdong.gov.vn 5. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Công văn đề nghị tạm cấp kinh phí của tổ chức, đơn vị sử dụng lao động để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg. - Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán cho đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính). 6. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong thời gian Quý I năm kế hoạch). 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Thông báo của Sở Tài chính cho đơn vị về việc đã chuyển kinh phí hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm xã hội, hoặc Phiếu thông tri của Sở Tài chính trong trường hợp cấp trực tiếp kinh phí cho đơn vị. 8. Lệ phí: Không có. 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:không có. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:không có.
Loại Quản lý Giá Công Sản
Thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong thời gian Quý I năm kế hoạch).
Lệ phí Không
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này