Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Văn bản Bộ Tài chính
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Dự toán ngân sách
Thực hiện dự toán ngân sách
Quyết toán ngân sách
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND và báo cáo khác
Công khai số liệu Đầu tư công
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hướng dẫn Quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Thông báo làm việc online để chủ động phòng, chống dịch theo Chị thị 16/CT-TTg
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết TTHCTên thủ tục THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN SỬ DỤNG YÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ MỤC ĐÍCH LIÊN DOANH, KIÊN KẾT
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ sở pháp lý - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; - Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; - Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Thủ tục 1. Trình tự thực hiện: a) Bước 1: Nộp hồ sơ Đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết lập đề án theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của hồ sơ, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn thời gian giải quyết đồng thời chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Giá - Công sản. b) Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Lãnh đạo Phòng quản lý Giá - Công sản phân công chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ thẩm định, trình Lãnh đạo Sở Văn bản báo cáo UBND tỉnh ý kiến thẩm định hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp không phù hợp. c) Bước 3:Trả kết quả Văn bản báo cáo UBND tỉnh ý kiến thẩm định. Hoặc Văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị liên doanh, liên kết không phù hợp. 2. Cách thức thực hiện:Nộp tạiTrung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trang website: motcua.lamdong.gov.vn 3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án của đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: 01 bản chính; - Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết của đơn vị: 01 bản chính gửi xin ý kiến thẩm định và 01 bản chính đã chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định - Văn bản ý kiến thẩm định của cơ quan có liên quan: 01 bản sao; - Báo cáo quá trình tiếp thu ý kiến thẩm định: 01 bản chính; - Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị: 01 bản sao; - Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 4. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết. 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trang website: motcua.lamdong.gov.vn 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Văn bản báo cáo UBND tỉnh ý kiến thẩm định hoặc Văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị liên doanh, liên kết không phù hợp. 8. Phí, lệ phí: Không 9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 02/TSC-ĐA
Loại Quản lý Giá Công Sản
Thời gian 30 ngày làm việc
Lệ phí Không
Đính kèm  bieu mau thu tuc 6.docx


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này