Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Văn bản Bộ Tài chính
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Dự toán ngân sách
Thực hiện dự toán ngân sách
Quyết toán ngân sách
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND và báo cáo khác
Công khai số liệu Đầu tư công
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hướng dẫn Quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Thông báo làm việc online để chủ động phòng, chống dịch theo Chị thị 16/CT-TTg
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết TTHCTên thủ tục ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ sở pháp lý - Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. - Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính, Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về Quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Thủ tục 1. Trình tự thực hiện: a) Bước 1: Nộp hồ sơ Đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán nộp hồ sơ đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách được nộp cho Cơ quan Tài chính nơi cấp mã số theo một trong ba phương thức sau: TH1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa; TH2: Nộp hồ sơ qua đường bưu chính; TH3: Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách tại địa chỉ https://mstt.mof.gov.vn hoặc http://motcua.lamdong.gov.vn b) Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký mã số: Cơ quan Tài chính thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: - Nếu hồ sơ đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách. - Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, Cơ quan Tài chính vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ. - Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan Tài chính trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ. c) Bước 3: Trả kết quả TH1: Đơn vị nhận kết quả cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách điện tử thông qua Bộ phận một cửa Sở Tài chính. TH2: Đơn vị nhận kết quả cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách điện tử qua đường bưu chính. TH3: Đơn vị nhận kết quả cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách điện tử qua địa chỉ mail hoặc tin nhắn di động của người đại diện đơn vị nộp hồ sơ đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4). 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: Trường hợp 1:Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm: - Tờ khai đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC; - Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị. Trường hợp 2:Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, gồm: - Tờ khai đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC; - Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: + Văn bản thành lập đơn vị; + Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị. Trường hợp 3: Hồ sơ đăng ký mã số đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm: - Tờ khai đăng ký mã số đầu tư xây dựng cơ bản dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC; - Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoặc Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền. Trường hợp 4: Hồ sơ đăng ký mã số đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án hoặc không tách riêng từng giai đoạn của dự án, gồm: - Tờ khai đăng ký mã số đầu tư xây dựng cơ bản dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC; - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: + Quyết định đầu tư dự án; + Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; + Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). Trường hợp 5: Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư, gồm: - Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC; - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: + Quyết định đầu tư dự án; + Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; + Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). Trường hợp 6: Đăng ký thay đổi thông tin về mã số có quan hệ với ngân sách, gồm: - Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số quan hệ với ngân sách như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo đến Sở Tài chính. - Nội dung thông báo thực hiện theo mẫu số 06-MSNS-BTC tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn Cơ quan Tài chính cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách và gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách điện tử cho đơn vị (lần đầu hoặc cấp lại) là 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo phương thức nộp trực tiếp; qua đường bưu chính hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội. - Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao. - Các đơn vị sự nghiệp công lập. - Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách. 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. - Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài chính. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Lâm Đồng có trách nhiệm cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách điện tử: Mẫu giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách điện tử dùng cấp cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 05A-MSNS-BTC phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. Cấp giấy chứng nhận mã số đầu tư xây dựng cơ bản điện tử: Mẫu giấy chứng nhận mã số đầu tư xây dựng cơ bản điện tử dùng cấp cho dự án đầu tư theo mẫu số 05B-MSNS-BTC tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. 8. Phí, lệ phí: Không. 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Trường hợp 1, 2: Mẫu số 01-MSNS-BTC – Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; 07-MSNS-BTC – Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. - Trường hợp 3: Mẫu số 02-MSNS-BTC - Mẫu Tờ khai đăng ký mã số đầu tư xây dựng cơ bảndùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. - Trường hợp 4: Mẫu số 03-MSNS-BTC - Mẫu Tờ khai đăng ký mã số đầu tư xây dựng cơ bảndùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện dự án tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. - Trường hợp 5: Mẫu số 04-MSNS-BTC - Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư tại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. - Trường hợp 6: Mẫu số 06-MSNS-BTC - Thông báo thay đổi thông tin mã số quan hệ với ngân sáchtại phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách chỉ nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ khi thực hiện thủ tục đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách.
Loại Tài chính ngân sách
Thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Lệ phí Không
Đính kèm  MA SO DA ĐTXDCB - THTK.doc
MA SO ĐON VI SDNS - THTK.doc
MAU HO SO MA SO.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này