Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2019 
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ TÀI CHÍNH Số: 46 /STC-THTK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày 05 tháng 01 năm 2019 V/v: tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2019 Kính gửi: - Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy. - UBND các huyện, thành phố; Thực hiện văn bản số 8170/UBND-TH ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về triển khai thực hiện Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018 của Bộ Tài chính về quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính và Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Để có số liệu tổng hợp và báo cáo cho UBND tỉnh theo quy định trong năm 2019, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện thống kê, cụ thể như sau: 1. Mẫu biểu thực hiện: 01 biểu (đính kèm mẫu: 013.N/BCS-XDĐT) 2. Thời hạn báo cáo: Trước ngày 01/03/2019 3. Phương thức thực hiện báo cáo: Các đơn vị gửi mẫu biểu báo cáo về Sở Tài chính bằng văn bản hoặc thư điện tử theo địa chỉ: thtkstc@lamdong.gov.vn hoặc stc@lamdong.gov.vn (kèm file mẫu biểu để thuận tiện cho việc tổng hợp). Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng Tin học và Thống kê Sở Tài chính, số điện thoại 02633.823673 để biết và hướng dẫn kịp thời ./. Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh "báo cáo"; - Phòng TC-KH các huyện, tp; - Cục Thống kê; - Website Sở Tài chính; - Lưu: VT, Hương. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phạm Thị Tường Vân