Công văn 1448/STC-THTK tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ ngày 03/06/2014 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số:1448  /STC-THTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lâm Đồng, ngày  03  tháng  06  năm 2014

V/v: tiếp tục thực hiện chế độ

báo cáo thống kê định kỳ (nhắc lần 1)

 

                                     

          Kính gửi:

     - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

                          - UBND các huyện, thành phố;

     - Các Phòng TC - KH cấp huyện, tp.

                       

Ngày 27 tháng 02 năm 2014 Sở Tài chính đã có văn bản tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thu thập, tổng hợp và báo cáo thống kê theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính và công văn số 4405/UBND-TH ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã.

Tính đến thời điểm 01/6/2014 có 25/96 đơn vị có báo cáo số liệu năm 2013 gửi về Sở Tài chính ( có đính kèm danh sách tổng hợp  ).

Để có số liệu tổng hợp và báo cáo đầy đủ thông tin trong năm 2014 và những năm tiếp theo cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bộ Tài chính và cung cấp thông tin cho các đối tượng dùng tin khác theo các quy định của pháp luật. Sở Tài chính đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo đơn vị tiến hành thu thập, tổng hợp, báo cáo thống kê cho Sở Tài chính đúng mẫu biểu và đúng thời gian quy định. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau:

1. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thống kê và báo cáo tài chính tại đơn vị.

2. Hàng năm tổ chức thu thập, tổng hợp, phản  ánh số liệu đầy đủ, chính xác. Đơn vị nào có đơn vị cấp dưới thì đơn vị cấp trên có trách nhiệm báo cáo bao gồm đơn vị mình và đơn vị cấp mình quản lý theo mẫu biểu, lĩnh vực tại văn bản 2023/STC-THTK ngày 04/9/2013 ( đính kèm các mẫu biểu và chỉ tiêu theo từng đơn vị), các mẫu biểu chi tiết được đăng tải tại mục THỐNG KÊ trên trang điện tử Sở Tài chính Lâm Đồng, địa chỉ : http://stc.lamdong.gov.vn .

3. Đề nghị các đơn vị lưu ý danh sách mẫu biểu thống kê phải báo cáo của từng đơn vị (trong file đính kèm), những đơn vị nào đã nộp báo cáo nhưng chưa đầy đủ và chưa nộp báo cáo khẩn trương nộp báo cáo trước ngày 20/6/2014 để Sở Tài chính có căn cứ thu thập số liệu thống kê.  

 4. Cung cấp và gửi báo cáo thống kê về Sở Tài chính đúng thời gian quy định. Cụ thể kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo như sau :

a) Kỳ báo cáo gồm: Báo cáo tháng; Báo cáo quý; Báo cáo năm;

b) Thời hạn gửi báo cáo hàng năm:

- Báo cáo tháng: chậm nhất vào ngày 25 của tháng báo cáo (đối với số liệu ước thực hiện) và ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo (đối với số liệu thực hiện);

- Báo cáo quý: chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối quý (đối với số liệu ước thực hiện), sau 45 ngày kết thúc quý (đối với số liệu thực hiện);

-  Báo cáo năm: chậm nhất vào ngày 25 tháng 10 của năm báo cáo (đối với số liệu ước thực hiện) và ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo (đối với số liệu thực hiện);

- Đối với các báo cáo thống kê về quyết toán ngân sách: Chậm nhất sau 60 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách;

5. Phương thức thực hiện báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo thống kê theo các biểu mẫu quy định và gửi về Sở Tài chính bằng văn bản hoặc bằng dạng tệp (file) về địa chỉ email thtkstc@lamdong.gov.vn

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn kịp thời. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiên ./-

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh "báo cáo";

- Cục thuế tỉnh, KBNN tỉnh; Cục Thống   kê, Chi cục Hải quan Đà Lạt "phối hợp thực hiện";

- NS, HCSN, Giá&CS, Đầu tư; TCDN;

- Web Sở  Tài chính;

- Lưu: VT, THTK(Hương).

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Vũ Đình Tuấn

 

 Đính kèm biểu mẫu thống kê của từng đơn vị. Dowload tại đây