thực hiện thông tư số 15/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số: 2023  /STC-THTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lâm Đồng, ngày  04  tháng  9  năm 2013

V/v: Triển khai thực hiện thông tư số 15/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

                                             

           Kính gửi:

                                - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

                - UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hệ thống chỉ tiêu và Mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính.

Thực hiện công văn số 4231/UBND-TC ngày 25/07/2013 UBND tỉnh triển khai thực hiện thông tư số 15/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào các chỉ tiêu thống kê thuộc đối tượng cung cấp của mình theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và phụ lục đính kèm tại công văn này để thu thập, tổng hợp và cung cấp chính xác thông tin thống kê, gửi về Sở Tài chính theo đúng thời gian và biểu mẫu quy định.

2. Về nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Mẫu biểu báo cáo thống kê:

- Danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê sử dụng theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Mẫu biểu báo cáo thống kê được thực hiện theo các mẫu biểu tại Phụ lục 02 ban hành theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Danh mục chỉ tiêu và mẫu biểu thu thập số liệu thống kê sử dụng trong nghiên cứu, hợp tác, cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác tài chính ngân sách tại địa phương theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 kèm theo Thông tư 15/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Riêng Biểu số 06B/TSCĐ-N: giá trị tài sản cố định của đơn vị hành chính sự nghiệp. Sở Tài chính đề nghị các đơn vị tổng hợp theo biểu đính kèm ( đơn vị tổng hợp số liệu từ mẫu báo cáo theo mẫu số C53-HD QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng BTC hoặc biên bản kiểm kê tài sản cố định hàng năm )

Đơn vị tải bản mềm Thông tư 15/2013/TT-BTC và mẫu biểu tại địa chỉ http://stc.lamdong.gov.vn/vanbanhuongdan/tinhoc-thongke/ trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Lâm Đồng.

 

3. Kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo

a) Kỳ báo cáo gồm: Báo cáo tháng; Báo cáo quý; Báo cáo năm;

b) Thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo tháng: chậm nhất vào ngày 25 của tháng báo cáo (đối với số liệu ước thực hiện) và ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo (đối với số liệu thực hiện);

- Báo cáo quý: chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối quý (đối với số liệu ước thực hiện), sau 45 ngày kết thúc quý (đối với số liệu thực hiện);

-  Báo cáo năm: chậm nhất vào ngày 25 tháng 10 của năm báo cáo (đối với số liệu ước thực hiện) và ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo (đối với số liệu thực hiện);

- Đối với các báo cáo thống kê về quyết toán ngân sách: Chậm nhất sau  60 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách;

- Nếu ngày quy định cuối cùng của thời hạn gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó.

4. Phương thức thực hiện báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo thống kê theo các biểu mẫu quy định và gửi về Sở Tài chính bằng văn bản và bằng dạng tệp (file) về địa chỉ email thtkstc@lamdong.gov.vn (hoặc email stclamdong@mof.gov.vn).

5. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức nghiên cứu Thông tư số 15/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính phối hợp triển khai thực hiện theo quy định. Thời gian bắt đầu thực hiện tháng 9/2013.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có phản ánh về Sở Tài chính để kịp thời phối hợp xử lý theo quy định./-

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Thống kê, KBNN, Cục thuế;

- VP; THTK;

- Lưu: VT.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Đình Tuấn

 

 

Phụ lục đính kèm