Ban chấp hành Công Đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022 
1. Đ/c Phạm Thị Tường Vân - Chủ tịch Công đoàn
2. Đ/c Trần Minh Thuận - Phó Chủ tịch Công đoàn
3. Đ/c Trần Quốc Hùng - UVBCH
4. Đ/c Đỗ Thị Sơn - UVBCH
5. Đ/c Hoàng Thị Thanh Thủy - UVBCH