Phòng TC-KH huyện Lâm Hà 

Phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Lâm Hà
 

1. Đồng chí Lê Thị Liên – Trưởng phòng

Điện thoại: 063.3850357 ; Di động: 0913571168

Email:
2. Đồng chí 
Đinh Thị Thu Thủy – Phó phòng

Di động: 01698939449

          Email: