Phòng TC-KH huyện Đam Rông 

Phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Đam Rông 

1. Đồng chí Trương Hữu Đồng – Trưởng phòng

Điện thoại: 063.3617022 ; Di động: 0633507899

Email:

2. Đồng chí Nguyễn Chí Bình – Phó phòng

Di động: 0633707655

          Email: