Phòng TC-KH Thành Phố Bảo Lộc 
Phòng Tài chính - Kế Hoạch Thành phố Bảo Lộc

 

1. Đồng chí Võ Thị Minh Anh – Trưởng phòng

            Điện thoại: 063.3863466 ; Di động: 0937937589
            Email:
2. Đồng chí Trịnh Văn Chí – Phó phòng

            Di động: 0918034090
            Email:
3. Đồng chí Nguyễn Việt Nam – Phó phòng
            Di động: 0909211898
            Email: