Phòng TC-KH huyện Bảo Lâm 

Phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Bảo Lâm 

1. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà – Trưởng phòng

            Điện thoại: 063.3877145 ; Di động: 0918438404 
            Email:
2. Đồng chí Phan Anh Tuấn – Phó phòng

            Di động: 0938386468                
            Email: 
3. Đồng chí Phan Thanh Phước – Phó phòng

            Di động: 063.3509590              
            Email: