Ban Giám Đốc 

1. Ông Đặng Đức Hiệp - Giám đốc Sở:

ĐT: 0931546979; Email: hiepdd@lamdong.gov.vn

- Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của phòng Ngân sách, Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, công tác tổ chức của cơ quan; chỉ đạo công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan; giải quyết các công việc đã phân công cho các Phó Giám đốc Sở khi các Phó Giám đốc đi công tác, nghỉ phép, nghỉ ốm; là người phát ngôn chính thức của Sở Tài chính theo quy định hiện hành.

- Ký các nội dung có liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham gia ý kiến đối với tất cả những văn bản đi trình cơ quan cấp trên, trước khi các Phó Giám đốc ký phát hành.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định về tài chính, tài sản công được giao.

- Phụ trách các địa bàn: Thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của lãnh đạo tỉnh.

- Là chủ tài khoản của Sở Tài chính.

2. Ông Lê Văn Nhân - Phó Giám đốc Sở:

ĐT: 0918495845; Email: nhanlv@lamdong.gov.vn

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của Phòng Quản lý Giá - Công sản và công tác hành chính của cơ quan. Được Giám đốc Sở ủy quyền trực tiếp giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc Sở đi công tác, nghỉ phép, nghỉ ốm; phụ trách công tác cải cách hành chính và thực hiện ISO tại Sở.

- Phụ trách địa bàn các huyện: Đạ Huoai, ĐạTẻh, Cát Tiên.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền là chủ tài khoản thứ hai của Sở Tài chính.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của lãnh đạo tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Bà Phạm Thị Tường Vân - Phó Giám đốc Sở:

ĐT: 0909226660; Email: vanptt@lamdong.gov.vn

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của Phòng Đầu tư, Phòng Tin học - Thống kê. Được Giám đốc Sở ủy quyền phụ trách công tác ký duyệt các văn bản đi của phòng Quản lý Ngân sách (trừ những văn bản trình cơ quan cấp trên  và các văn bản có tính chất: chi xuất quỹ Ngân sách, phân bổ Ngân sách, điều chinh, bổ sung dự toán).

- Phụ trách địa bàn các huyện: Lâm Hà, Di Linh và Lạc Dương.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền là chủ tài khoản thứ ba của Sở Tài chính.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của lãnh đạo tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

4. Ông Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc Sở:

ĐT: 0913666362; Email: pvbinh@lamdong.gov.vn

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của Phòng Tài chính doanh nghiệp, Thanh tra và công tác pháp chế. Được Giám đốc Sở ủy quyền phụ trách công tác tiếp dân; ký duyệt các văn bản đi của phòng Tài chính hành chính sự nghiệp (trừ những văn bản trình cơ quan cấp trên  và các văn bản có tính chất: chi xuất quỹ Ngân sách, phân bổ Ngân sách, điều chinh, bổ sung dự toán).

- Phụ trách địa bàn các huyện: Đơn Dương, Bảo Lâm và Đam Rông.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền là chủ tài khoản thứ tư của Sở Tài chính.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của lãnh đạo tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.