Phòng Đầu tư 

Theo Quyết định 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019, Phòng Đầu tư có các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với lĩnh vực đầu tư và một số nhiệm vụ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi liên quan đến chính sách, chế độ quản lý tài chính về đầu tư.

b) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan, giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) trên địa bàn; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

c) Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Sở phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm.

d) Thực hiện thông báo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhập dự toán vào hệ thống Tabmis theo quy định.

đ) Thực hiện thẩm định việc phân bổ vốn đầu tư phát triển hàng năm khi Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi dự kiến kế hoạch phân bổ vốn để lấy ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

e) Thực hiện phân cấp cơ quan thanh toán và quản lý cấp phát vốn cho các dự án, nhập dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc Nhà nước; đồng thời phối hợp với tổ xử lý thông tin của Sở và Kho bạc Nhà nước để xử lý các vấn đề liên quan đến dữ liệu trên hệ thống Tabmis đối với các dự án do phòng quản lý.

g) Hướng dẫn phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố thuộc tỉnh thực hiện quản lý, cấp phát, kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và quyết toán dự án hoàn thành đối với các nguồn vốn do huyện, thành phố quản lý, bao gồm cả các nguồn tỉnh phân cấp ủy quyền.

h) Hướng dẫn, kiểm tra các Chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đảm bảo tiến độ; tiếp nhận và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng chế độ; quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo đúng thời gian.

i) Thực hiện thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng chính sách, chế độ, đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy trình ISO hiện hành và cơ chế “một cửa” của Sở Tài chính.

k) Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm đối với các dự án do tỉnh quản lý.

l) Tham gia với các ngành về chủ trương đầu tư, phương án tài chính và hiệu quả kinh tế của các dự án do tỉnh quản lý. Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, kế hoạch đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư báo cáo y ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

m) Kiểm tra, nhận xét, xác nhận số liệu quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản của Kho bạc nhà nước, tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ thực hiện các dự án, tình hình chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý vốn đầu tư đối với các nguồn thuộc ngân sách tỉnh để báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính xem xét xử lý.

n) Quản lý các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

o) Lập dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí đặt hàng, kinh phí giao khoán bảo vệ rừng, kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề.

p) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. Giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Xác định giá trị tài sản để giao vốn cho doanh nghiệp.

q) Tham gia với các Sở quản lý chuyên ngành trong việc: xếp hạng doanh nghiệp, thẩm định quỹ tiền lương thực hiện; bổ nhiệm kế toán trưởng.

r) Đánh giá xếp loại Kiểm soát viên của các doanh nghiệp nhà nước; Tham mưu chủ sở hữu có ý kiến đối với kế hoạch tài chính hàng năm của các doanh nghiệp nhà nước; Xây dựng, trình UBND tỉnh giao chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước hàng năm; Tham mưu Chủ sở hữu các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

s) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

t) Cấp kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động công ích.

u) Thực hiện các báo cáo về doanh nghiệp, gồm:

- Báo cáo về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI): Báo cáo xếp loại doanh nghiệp;

- Báo cáo tái cơ cấu doanh nghiệp;

- Báo cáo tình hình thoái vốn nhà nước;

- Báo cáo kết quả giám sát tài chính;

- Báo cáo công khai tình hình tài chính;

- Báo cáo tình hình đầu tư vốn vào doanh nghiệp.

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các doanh nghiệp.

v) Theo dõi, quản lý, cấp phát, quyết toán nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

x) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.