Phòng Hành chính - Sự nghiệp 

Theo Quyết định 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019, Phòng Hành chính Sự nghiệp có các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh; trực tiếp quản lý tài chính các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh); công tác tài chính phục vụ chuyển đổi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể.

2. Nhiệm vụ

a) Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp;

b) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị dự toán thuộc tỉnh trong công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách, chế độ kế toán; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, phí, lệ phí và các khoản thu khác;

c) Tham gia với Phòng Quản lý Ngân sách tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo Chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng;

- Dự thảo định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương;

- Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách; tổng quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I (khối tỉnh).

d) Tham gia với Phòng Quản lý Ngân sách, Thanh tra Sở:

- Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý xây dựng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I (khối tỉnh);

- Tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, tình hình nợ tạm ứng ngân sách liên quan đến các đơn vị dự toán cấp I (khối tỉnh).

đ) Kiểm tra, thẩm định dự toán; thẩm định phân bổ dự toán; kiểm tra, giám sát chấp hành dự toán; thẩm định, xét duyệt quyết toán; đôn đốc thực hiện kiến nghị qua công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự toán cấp I (khối tỉnh). Yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.

e) Thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan hành chính theo phân cấp.

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính của các cơ quan hành chính thuộc tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.

h) Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở xử lý các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện dự toán và chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại các đơn vị sử dụng ngân sách (khối tỉnh).

i) Nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Sở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh vận dụng những chính sách - chế độ của Trung ương phù hợp với đặc thù của tỉnh vào từng loại hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị (khối tỉnh).

k) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị dự toán cấp I (khối tỉnh).

l) ) Nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Sở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập.

m) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể. Lập dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

n) Báo cáo về kinh tế tập thể.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.