Văn Phòng 

 Số điện thoại: 063.3820060 - Fax 063.3836719

Chánh Văn Phòng : Võ Thăng Long          DĐ 0918 785582                                                     

Phó Chánh VP : Bùi T.Tuyết Mai              DĐ 0918 825320  

Phó chánh Vp: Chế Lê Phúc                     DĐ 0984 292855                                         

  

Chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng Sở:

 

- Chức năng:  Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, tổng hợp và phối hợp với các phòng của Sở để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác trong cơ quan Sở Tài chính của Ban Giám đốc đảm bảo tính nguyên tắc thống nhất, liên tục và có hiệu quả.

- Nhiệm vụ:

1. Chủ trì, tổng hợp xây dựng chương trình làm việc chung của Sở, giúp lãnh đạo Sở kiểm tra theo dõi, đôn đốc các phòng trong Sở thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác được giao.

2. Phối hợp với các phòng phổ biến, tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó.

3. Thu thập, xử lý cung cấp các số liệu thông tin thuộc chức năng đảm bảo kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành của Ban Giám đốc, thực hiện chế độ báo cáo, thông báo định kỳ, đột xuất đúng thời gian, biểu mẫu quy định.

 4. Tổ chức, điều hành thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, quản lý tài sản, phương tiện, thiết bị, kinh phí cơ quan phục vụ cho hoạt động của cơ quan, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả.

5. Chuẩn bị nội dung và phục vụ các cuộc họp giao ban của Sở. Tổ chức quản lý đội ngũ CBCC, kinh phí tài sản vật chất được giao, nhận đúng theo quy định của Nhà nước.

 

Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận “ một cửa” Sở Tài chính

 

Tiếp nhận và trả kết quả đối với 16 thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết theo cơ chế “ một cửa”:

 

1. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Mã số đơn vị sử dụng ngân sách)

2. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản)

3. Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (dự án do Sở Tài chính ra quyết định phê duyệt)

4. Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (dự án do UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt)

5. Phê duyệt giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

6. Giải quyết hoặc đề xuất hướng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

7. Thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh

8. Xác định giá đất tái định cư

9. Hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

10. Xác định giá giao đất đối với các tổ chức được giao, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

11. Thẩm định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

12. Tiếp nhận và giải quyết hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách nhà nước

13. Xác định mức thu phí vào cổng tham quan các khu du lịch

14. Quyết toán hàng chính sách miền núi

15. Xác định tài sản thanh lý và tài sản điều chỉnh tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng

16. Xác định tài sản thanh lý và tài sản điều chỉnh tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng.