Phòng Tin Học - Thống Kê 

 Số điện thoại  063.3823673

Phó trưởng phòng: Phạm Đăng Hoàng      DĐ   0917128863

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tin học & Thống kê

-  Thống kê và tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về lĩnh vực tài chính của Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện cung cấp thông tin tài chính phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; 

 - Bảo dưỡng các trang thiết bị, áp dụng các biện pháp bảo mật, bảo đảm an toàn dữ liệu, điều hành mạng, bảo quản các phần mềm hệ thống, các chương trình quản lý được cài đặt;

- Thống nhất triển khai các chương trình, ứng dụng chung trên toàn hệ thống mạng tin học đến các cơ quan đơn vị thuộc ngành Tài chính tỉnh Lâm Đồng (cấp Tỉnh và cấp huyện); tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng dữ liệu theo thẩm quyền. 

- Cấp mã số QHNS và Mã số Đầu tư dự án trên địa bàn toàn tỉnh.

- Cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu cung cấp thông tin.