Phòng Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp 

Số điện thoại: 063.3822103

Trưởng Phòng : Nguyễn Văn Phương   DĐ    0918 564466                                                          

Phó Phòng :       Nguyễn Thị Hai         DĐ    0909 256090  

                                              

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

 

1. Cụ thể hóa và hướng dẫn các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện thống nhất các chế độ, tiêu chuẩn, định mức tài chính của Nhà nước.

2. Phối hợp với Phòng Ngân sách tham mưu cấp có thẩm quyền quy định về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trong từng thời kỳ ổn định ngân sách.

3. Phối hợp với Phòng Ngân sách lập dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh.

4. Hướng dẫn các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh xây dựng dự toán ngân sách; thẩm định, cấp phát và quản lý việc sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh.

5. Lập báo cáo quyết toán ngân sách cấp tỉnh; thẩm tra, xét duyệt quyết toán tài chính đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; chế độ công khai tài chính - ngân sách; chế độ kế toán. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh.