Phòng Ngân Sách 

 Số điện thoại : 063.3831726

Trưởng phòng : Phạm Thị Tường Vân      DĐ  0909 226660

Phó phòng: Thạch cảnh Minh Vũ             DĐ  0909 851979

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Ngân sách

- Phòng Ngân sách là phòng nghiệp vụ chuyên môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở trong công tác lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước tại địa phương :

- Phối hợp với Cục Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư và các ban ngành có liên quan xây dựng và tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh quyết định dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh.

-  Tham mưu trong công tác có liên quan đối với các tổ chức quản lý tài chính chuyên ngành ở địa phương ( Cục Thuế, Kho bạc nhà nước ).

- Hướng dẫn kiểm tra trong công tác lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước đối với Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện và kế toán ngân sách cấp xã.

- Tổng hợp tình hình thực hiện, thẩm định và quyết toán thu chi ngân sách nhà nước của cấp huyện và trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện cấp phát cho cấp huyện và các đơn vị được hỗ trợ kinh phí theo dự toán đầu năm hoặc bổ sung theo quyết định của cấp có thẩm quyền.