Quyết định bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 
    Ngày 20/8/2013 UBND tỉnh ra quyết định 37/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 kèm thao quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Dowload quyết định 37/2013/QĐ-UBND