Tổng hợp tình hình công khai ngân sách 
STT Tên Báo cáo Năm Báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/ Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1  Tình hình thực hiện công khai Quyết
toán năm 2016 và dự toán ngân sách
năm 2018
 2018    1192/STC-NS  08/06/2018

 1192/118_BC.UBND.pdf

2 Tổng hợp tình hình công khai dự toán 2019  2019        118/BC-UBND  06/6/2019  118_BC.UBND.pdf
Phu luc.xls