Thực hiện dự toán ngân sách 


STT Tên Báo cáo Năm Báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/ Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1

Tình tình hình thực
hiện dự toán Qúy I
năm 2018

2018

68/BC-UBND

23/04/2018

68/BC-UBND

 

2

Tình hình thực hiện
dự toán ngân sách
tỉnh Lâm Đồng
9 tháng đầu năm 2018

2018 205/BC-UBND 23/10/2018

205/BC-UBND

 

3

Tình hình thực hiện
dự toán ngân sách
tinh Lâm Đồng 6
tháng đầu năm 2018

2018 133/BC-UBND 11/7/2018

133/BC-UBND

 

4

Tình hình thực hiện
dự toán ngân sách
tỉnh Lâm Đồng năm
2018

2018 41/BC-UBND 04/3/2019

41/BC-UBND

 

5 Tình hình thực
hiện dự toán Qúy I
năm 2019
2019     73/BC-UBND 11/4/2019
73.BC.UBND.pdf
TH-2019-Q1-TT343-02.xls

6 Tình hình thực
hiện dự toán Qúy II
năm 2019
2019      169/BC-UBND 22/7/2019 169 BC_UBND.pdf;
TH-2019-Q2-TT343-02.xls

7 Tình hình thực
hiện dự toán Qúy III
năm 2019
2019 237/BC-UBND 14/10/2019
TH-2019-Q3-TT343-02.xls;
237 BC_UBND.pdf
8 Tình hình thực
hiện dự toán Quý IV
năm 2019
2019 14/BC-UBND 17/01/2020 TH-2019-Q4-TT343-02.xls ;
42.STC_NS.pdf
14 BC_UBND.pdf
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20