Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND và báo cáo khác 


STT Tên Báo cáo Năm Báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/ Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1

Báo cáo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu thuyết minh 

làm căn cứ trình HĐND quyết định dự toán NSĐP

và phân bổ dự toán NS cấp tỉnh năm 2019

2019

18/BC-UBND

18/01/2019

18/BC-UBND

2 Giải quyết các vấn đề phát sinh kỳ họp thứ 6, 7 của 
HĐND tỉnh Lâm Đồng Khoá IX ( Đầu tư công)
2019 118/NQ-HĐND 03/6/2019 118.NQ.HDND.pdf

3 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng
2019 143/NQ-HĐND 31/10/2019 143.NQ.HDND.pdf

4 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch
đầu tư công năm 2019
2019 1355/UBND-KH 14/3/2019 1355.UBND_KH-min.pdf
5 Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành dự toán 
thu, chi ngân sách năm 2019     
2019 1749/UBND-TH 29/3/2019 1749.UBND_TH-min.pdf
6 Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện
nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương
những tháng cuối năm 2019
2019 7118/UBND-TH 30/10/2019 7118.UBND_TH-min.pdf
7

Báo cáo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu,
thuyết minh làm căn cứ trình HĐND
tỉnh quyết định dự toán NSĐP và phân bổ 
dự toán NS cấp tỉnh năm 2020

2019 307/BC-UBND 17/12/2019 307 BC_UBND.pdf
Cong khai du toan 2020 307.xls

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20