Thông báo làm việc online để chủ động phòng, chống dịch theo Chị thị 16/CT-TTg 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Giám đốc Sở về tổ chức làm việc online trên Hệ thống Văn phòng điện tử Eoffice,

Văn phòng thông báo đến toàn thể CBCC thực hiện như sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 16/CT-TTg và phải đảm bảo hành thành tốt mọi công việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng viên, Tổ chức Đoàn thể.

2. Các Phòng nghiệp vụ thông báo cho tất cả các đơn vị hoãn các cuộc họp do Sở Tài chính Chủ trì.

3. Mỗi ngày sắp xếp bố trí trực tối đa không quá 30% trên tổng số CBCC làm việc tại cơ quan. Lịch trực hàng ngày theo Danh sách trực đính kèm

4. Tất cả các CBCC không có tên trong danh sách trực hàng ngày thì phải làm việc online tại nhà trên Hệ thống Văn phòng điện Eoffice từ ngày 01/04 - 15/4/2020

5. Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng tổ chức giao việc và kiểm tra, theo dõi tiến độ xử lý trên Hệ thống Văn phòng điện tử Eoffice.

6. Giao Văn phòng tổ chức, hỗ trợ CBCC tác nghiệp, làm việc online trên Hệ thống Văn phòng điện tử Eoffice. Đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu ứng dụng CNTT để tổ chức các phòng họp trực truyến trên điện thoại thông minh.

Văn phòng Sở trân trọng thông báo!