UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

    Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 862/UBND-VX2 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

    Theo đó, để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp các ngành, đoàn thể, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với Phong trào; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban chỉ đạo các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giữa Mặt Trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội, đồng thời phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa một cách thực chất, bền vững; tăng cường bố trí nguồn lực của nhà nước, đảm bảo mức kinh phí cho các nội dung hoạt động của Phong trào; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Phong trào theo quy định.